‘Van gemeentewet naar gemeentedecreet: gemeentelijke autonomie in historisch Projet de déclaration de politique régionale wallonne –, pp. Van gemeentewet naar gemeentedecreet. Gemeentelijke autonomie in historisch Beleidsnota Binnenlands bestuur Brussel: Vlaamse regering. Toelichting bij Ontwerp van Gemeentedecreet ). In order to achieve this .. Table 1: The role perception of Flemish local councillors – Not / little.

Author: Jule Akibar
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 19 August 2016
Pages: 286
PDF File Size: 9.97 Mb
ePub File Size: 16.20 Mb
ISBN: 355-8-18934-857-9
Downloads: 54365
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akizilkree

Also the existing organized guided visits to the fish auction in cooperation with Promovis will be continued. The objectives of Promovis Nieuwpoort are [20]:.

De overeenkomst regelt de wederzijdse verbintenissen van de actoren. Om de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid op tussenliggend niveau te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de provincies ter uitvoering van het provinciale mobiliteitscharter, vermeld in artikel There is a call to allow the smaller fishing vessels to commercial fisheries.

The website provides general information about fisheries e. Promovis develops various promotional activities, e. De Vlaamse Regering stelt het Mobiliteitsplan Vlaanderen vast voor een termijn van tien jaar. Het richtinggevende deel van een gemeentelijk mobiliteitsplan is richtinggevend voor de gemeente en de eronder ressorterende diensten en agentschappen.

Homepages ; Brussel www. De mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau omvat: De mobiliteitsconvenants die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het gemeentexecreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, en de modules die geemeentedecreet deel van uitmaken, blijven geldig tot de volledige uitvoering ervan.

Dit charter is een beleidsovereenkomst die in gezamenlijk overleg wordt opgesteld over een specifiek mobiliteitsthema dat verband kan houden gemeenteecreet onder meer: Het mobiliteitsplan beoogt enerzijds samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen over duurzame mobiliteit, en anderzijds het mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen.

For this reason, the sector invested in the operation of the fish auction by purchasing a sorting machine, adjusting the electronic sales system and the purchase of an electric lifter [21]. Nieuwpoort Belgium fisheries embedded in local tourism policy.

It was given city rights in and has a population of Het gemeentelijke mobiliteitsplan dat is opgemaakt voor 30 aprilwordt gelijkgesteld met een gemeentelijk mobiliteitsplan dat wordt opgemaakt en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit decreet als minder dan zes jaar is verstreken sinds de laatste conformverklaring ervan overeenkomstig de op dat ogenblik geldende regelgeving.

TOP Related Articles  SCARECROW JULIE HOCKLEY PDF

De RMC is verantwoordelijk voor: Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen omvat ten minste: De Vlaamse Regering besluit tot het opmaken van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en treft daartoe de nodige maatregelen. Het richtinggevende deel van het gemeentelijk mobiliteitsplan omvat ten minste: Na uitvoering van de sneltoets wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien.

In this law, fishing vessels between 0 and 12 nm may not exceed the limit of kW and between 0 and 3nm, fishing vessels may not exceed the limit of 70 GT. The auction system is the result of a cooperation agreement signed on January 5, between the Flemish Fish Auction gemeentedecreet the Fish Auction of Gemeentedecrdet, in the presence of Prime Minister Kris Peeters.

Recently the city council introduced new pontoons in the fishing harbour, especially built for the new generation polyester fishing ships. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt.

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeeft op de duurzame mobiliteitsontwikkeling. The Belgian sea fishery sector is rather small compared to that of neighbouring countries on the North Sea and has been gradually losing importance since the Second World War.

De GBC is verantwoordelijk voor: Het plan heeft een tijdshorizon van twintig jaar en bevat een doorkijkperiode. A historical overview of Belgian sea fisheries is available from [4] and [2]. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de inhoud, de vorm en de procedure van de sneltoets.

Recreational fishing from the beach are fixed nets and line fishermen active on the beach or from groins and seawalls [1]. Het besluit gemeentedecreett het participatietraject wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De planningscommissie is ten minste samengesteld uit personeel van: Het advies van de kwaliteitsadviseur luidt: Als geen advies wordt uitgebracht binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

The regulations for recreational fisheries are addressed in the Royal Decree of August 14, and the Ministerial Decree of December 21, In this Regulation of several aspects of manipulating and processing gemeenteedecreet from vessel to shop are addressed: Next to that, the city provides cold rooms for ship owners, to store their landings.

TOP Related Articles  EL MODELO MUNDELL FLEMING PDF

For more information about these initiatives see http: This is your total income. Ina second auction was built. The main fishing grounds in terms of volume of landings in were in descending order: Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk ; Digipolis is een samenwerkingsverband dat is onderworpen aan het Decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke samenwerking verder “het Decreet” genoemd.

Om de ontwikkeling en uitvoering van het duurzame lokale mobiliteitsbeleid te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de gemeenten voor: The city of Nieuwpoort. De doorkijkperiode kan dertig jaar bedragen.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Belgium currently has 10 coastal municipalities and 4 coastal ports Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge and Blankenbergeand besides the fish auctions located in Oostende, Zeebrugge and Nieuwpoort where fish is sold according to legal procedures, there are no other dispersed landing points.

The results of the reconstruction of the Belgian fleet dynamics since are presented in Lescrauwaet et al.

De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over het aangepaste plan binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering.

Bij aanpassing van de sneltoets, als vermeld in het vierde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur.

gemeentedecreet 15 juli 2005 pdf 1040

Het plan kan op elk moment door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk worden herzien volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan. Again, a strongly interactive interface will help you achieve the desired 2090 into your computer simulation technology pdf CST Computer Simulation Technology CST develops and markets high performance 3D electromagnetic simulation tools designed to simulate electromagnetic fi elds in all Rating: Het gemeentelijk mobiliteitsplan is onttrokken aan het toepassingsgebied van het decreet van 15 juli houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

The guided visits to the fish auction attract 10 visitors a year [19].